Kdo je Smartlio?

SMARTLIO poskytuje, jak již z názvu vyplývá, chytrá řešení na základě znalostního managementu v oblasti B2B prodeje.

SMARTLIO díky mnohaletým zkušenostem jednotlivých členů týmu v odvětví logistiky a přepravy, přináší svým zákazníkům požadované efekty i dlouhodobé strategické přínosy.

Naše přístupy Vám přinášejí jak vyšší ziskovost, tak i dlouhodobou spokojenost zákazníků.

SMARTLIO společně se svými zákazníky sleduje stejné cíle: flexibilitu, inovativní přístupy, strategické plánování a přímou orientace na výsledek.

SMARTLIO na základě zkušeností z daného odvětví nabízí řešení v podobě outsourcingu obchodních týmů, které umožňuje našim zákazníkům snížení fixních nákladů, společně s dosažením vyšší efektivity prodeje, vzhledem k důsledné orientaci na výsledky.

SMARTLIO umožňuje vstup na nové trhy, rychle a výhodně, s minimem nákladů, rizik a zpoždění spojených s otevřením zahraničních kanceláří a najímání místních zaměstnanců v regionu CEE (střední a východní Evropa).

Knowledge management

Knowledge management (v českém jazyce rovněž užíváné synonymum "znalostní management") jako pojem obsahuje řízení lidské činnosti, na bázi využití znalostí jako nového produktivního ekonomického zdroje.

Je to efektivní propojení těch, kteří vědí, s těmi, kteří vědět potřebují a to formou komunikace, zapojení a sdílení.

Řízením organizace ve smyslu knowledge managementu je řešena problematika spojená se zvýšením výkonnosti firmy a často přímo otázka jejího přežití na stále dynamičtějším a nestabilnějším trhu se stupňující se konkurencí.

Knowledge management přináší schopnost nabídnout:

pravé znalosti
pravým lidem
v pravý čas

Proč právě s námi?

SMARTLIO je společnost složena z profesionálů z oblasti logistiky, dopravy a mezinárodního obcho-du, s mnohaletými zkuše-nostmi v oboru. Na základě nabitých znalostí vnímáme outsourcing obchodu, interim mana-gement a externí spolupráci v oblasti strategií jako nejefektivnější cestu vedoucí k ziskovosti a rozvoji logistických a dopravních společností v současném neustále se měnícím tržním prostředí.

Více

Naše zkušenosti

SMARTLIO využívá a staví svou strategii part-nerské spolupráce pri-márně na know-how, jenž si jednotliví členové týmu přináší z předchozích působení. A to jak u nadnárodních korporátních společností, tak i menších dopravních či logisti-ckých společností. SMARTLIO těží zejména ze znalostí o fungování tržního prostředí v odvětví logistiky a dopravy v rámci celé Evropské Unie. Rovněž ze zkušeností s expanzí společností, směrem do států bývalého Východního bloku a stejně tak i na asijské či zámořské trhy.

Více

Jak spolupracujeme

SMARTLIO, zejména díky specifickým opatřením a nástrojům pro manage-ment, umožňuje svým zákazníkům vytvářet cel-kově znalost vyšší úrovně. Znalostní management je tedy primárně rozho-dující pro následné vedení obchodních aktivit.

Cílem je efektivní propojení těch, kteří vědí, s těmi, kteří vědět potřebují.

Více

Smartlio © 2016